Anders Lönner och Per-Anders Johansson har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det offentliga kontanterbjudandet som EQT VIII, genom Karo Intressenter AB, offentliggjorde den 29 oktober 2018

STOCKHOLM den 9 november 2018

Bakgrund 
EQT VIII (“EQT VIII”)[1], offentliggjorde den 29 oktober 2018, genom dess helägda dotterbolag Karo Intressenter AB[2] (“Karo Intressenter” eller “Budgivaren”), ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) att överlåta alla sina aktier i Karo Pharma till Karo Intressenter för ett vederlag om 36,90 kronor kontant per aktie i Karo Pharma (”Erbjudandet”). Efter en noggrann utvärdering har styrelsen i Karo Pharma enhälligt rekommenderat aktieägarna i Karo Pharma att acceptera Erbjudandet. 
Efter offentliggörandet av Erbjudandet har EQT VIII, genom Karo Intressenter, förvärvat 20 880 874 aktier i Bolaget, motsvarande 12,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.
Åtaganden att acceptera Erbjudandet
Karo Pharmas styrelseordförande, Anders Lönner, och styrelseledamoten Per-Anders Johansson, genom Nomic Aktiebolag, har, genom separata avtal ingångna den 7 november 2018, åtagit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet. Åtagandena omfattar totalt 21 942 140 aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 13,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma. Åtagandena är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande att förvärva aktierna i Karo Pharma och att Karo Intressenter beslutar att inte, inom tio arbetsdagar, matcha det konkurrerande erbjudandet genom en höjning av Erbjudandevederlaget.
Anders Lönner kommenterar:
“Efter den enhälliga rekommendationen från styrelsen har jag åtagit mig att acceptera EQT:s bud på Karo Pharma. Det finns en stark industriell logik i transaktionen eftersom EQT kommer att kunna stötta bolaget med både expertis och kapital, vilket kommer att vara kritiskt för att implementera bolagets strategi framgent.”
Karo Intressenter nuvarande aktieinnehav i Karo Pharma, tillsammans med aktierna som täcks av de oåterkalleliga åtagandena att acceptera Erbjudandet, omfattar sammanlagt 42 823 014 aktier, motsvarande cirka 26,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.
Intressekonflikter 
Efter deras åtaganden att acceptera Erbjudandet har varken Anders Lönner eller Per-Anders Johansson deltagit i styrelsens fortsatta handläggning av Erbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10 eller mats-olof.wallin@karopharma.se
 
 (mats-olof.wallin@karopharma.se)Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com. 

———————————————————————-

[1] Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande genom dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.
[2] Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag, under namnändring från Fund VIII Swe Bidco AB.   

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)