Ändring av antalet aktier och röster i Karo Pharma AB

STOCKHOLM den 31 maj 2016 – Karo Pharma AB  meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 31 maj 2016 uppgår till 63 907 194 aktier, mot-svarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av de nyligen avslutade nyemissionerna av sammanlagt 13 981 439 aktier. Ny-emissionerna offentliggjordes den 12 februari 2016.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karopharma.se
Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apo-tek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Informationen är sådan som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om vär-depappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, klockan 15:00.
Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)