ÅRSSTÄMMA 2018 I KARO PHARMA AB (PUBL)

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel om     1 566 074 874 kronor, innefattande årets resultat om 19 387 851 kronor, skulle disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna 0,30 kronor per aktie, sammanlagt 32 866 556 kronor

·
Överförs i ny räkning 1 533 208 318 kronor

·
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Anders Lönner, Thomas Hedner, Per-Anders Johansson, Marianne Hamilton och Håkan Åström. Årsstämman valde vidare Anders Lönner som styrelseordförande. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om högst 1 314,7 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Nyemissionen innebär att Karo Pharmas aktiekapital ökas med högst 21 910 796,36 kronor genom utgivande av högst 54 777 594 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 9 maj 2018. Teckning ska ske under perioden från och med 14 maj 2018 till och med 29 maj 2018. Teckningskursen är 24,00 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Karo Pharma 1 314,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med bemyndigandet att förvärva aktier är att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna använda återköpa aktier i bolagets incitamentsprogram. Syftet med bemyndigandet att överlåta aktier är att öka bolagets finansiella flexibilitet, att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier, att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram riktat till vissa nyckelpersoner med instruktion till styrelsen att senarelägga mätperioden efter årsstämman 2018 till att infalla efter utgången av den teckningstid som styrelsen fastställt enligt det emissionsbeslut som godkändes av årsstämman. Programmet omfattar högst 30 nyckelpersoner som ges möjlighet att tilldelas aktierätter för förvärv av aktier i bolaget. Aktierätter motsvarande högst 1,5 procent av bolagets samtliga vid tilldelningen utestående aktier ska kunna tilldelas. Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet. Det antal aktier som kan komma att överlåtas ska vara relaterat till börskursen för bolagets aktie i samband med offentliggörandet av bolagets årsbokslut för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, vidare, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, att styrelsen får besluta om överlåtelse av högst 1 643 328 återköpta egna aktier till deltagarna i programmet. Som ett alternativ till att använda återköpta egna aktier kan leverans av aktier enligt programmet säkras genom att bolaget ingår s.k. aktieswapavtal eller annat liknande avtal med tredje part.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO pharma
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, klockan 21.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)