ÅRSSTÄMMA 2020 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Håkan Åström och Flemming Ørnskov samt nyval av Kristofer Tonström och Uta Kemmerich-Keil. Årsstämman omvalde vidare Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 2 400 000, varav ordföranden ska erhålla 600 000 kronor, och envar av övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor. De valda styrelseledamöterna som är verksamma vid EQT – Erika Henriksson och Vesa Koskinen – har meddelat att de kommer efterskänka sina respektive styrelsearvoden till hjälporganisationer eller andra välgörande ändamål för att motverka effekterna av coronapandemin.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet, att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier, att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

OM KARO PHARMA

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”.

Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020, klockan 17:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.com och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)