BESLUT VID KARO PHARMAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 FEBRUARI 2019

Beslut avseende styrelse och styrelsearvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Karo Intressenter AB, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med Karo Intressenter AB:s förslag, om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Beslutet innebär att Marianne Hamilton, Thomas Hedner och Per-Anders Johanssons uppdrag som styrelseledamöter i bolaget upphör.

Bolagstämman beslutade, i enlighet med Karo Intressenter AB:s förslag, om styrelsearvode innebärande att styrelsearvodet för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden utgår i enlighet med beslut på årsstämman 2018, dvs. med 200 000 kr för vardera styrelseledamot och 500 000 för styrelseordföranden, intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid. Beslutet innebär att Håkan Åström, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2018 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98, peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2019, klockan 17.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com. 

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)