Bokslutskommuniké 2020

Kv 4, oktober-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 721,2 (649,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 11% för perioden.
 • Den organiska tillväxten* i fjärde kvartalet uppgick till +1%. Valutaeffekten för kvartalet var -1% och 11% hänförligt till förvärven av produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson.
 • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till -19,4 (8,2) MSEK.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 164,8 (151,4) MSEK motsvarande en tillväxt om 9%. Detta är exklusive poster av engångskaraktär, relaterade till förvärven om totalt -53,4 (-43,7) MSEK.
 • Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 49,3% (46,8%) för kvartalet. Marginalen påverkades positivt av de förvärvade produktportföljerna.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104,8 (-10,8) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0,12 (-0,11) SEK, före och efter utspädning.
 • Under perioden avyttrades verksamheten Hospital Supply till J2L. Avyttringen slutfördes den 1 december, 2020. Realisationsvinsten efter avyttringen blev 5.2 MSEK. Kassaflödeseffekten uppgick till 151.0 MSEK.

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

Sammandrag, januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 882,9 (1 901,2) MSEK vilket motsvarar en ökning med 52% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Den organiska tillväxten* för året var 1%, valutaeffekten -1% medan 52% var hänförligt till förvärven av Trimb 2019 samt produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson
 • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 227,0 (172,1) MSEK motsvarande en tillväxt om 32%.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 784,8 (599,1) MSEK motsvarande en tillväxt om 31% exklusive kostnader av engångskaraktär om -63,1 MSEK (-107,2) relaterade till förvärven.
 • Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 55,3% (51,8%) för perioden. Marginalen påverkades positivt av produktmix från de förvärvade produktportföljerna och relaterade projekt för produktionsflytt där ytterligare skalfördelar har uppnåtts.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 329,2 (106,8) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0,37 (0,05) SEK, före och efter utspädning.
 • Under perioden förvärvades Proct® portföljen från Leo Pharma med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet slutfördes den 2 mars, 2020.
 • Under perioden förvärvade Karo Pharma Hygis SA, ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam i Schweiz. Förvärvet slutfördes den 1 april, 2020.
 • Under perioden förvärvades Pevaryl® portföljen från Johnson & Johnson med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet slutfördes den 8 maj, 2020.
 • Under perioden avyttrades de tre varumärkena – Suscard, Egazil och Digoxin – till Evolan. Avyttringen slutfördes den 1 juli, 2020 och resultateffekten hade ej väsentlig påverkan på perioden.
 • Under perioden avyttrades verksamheten Hospital Supply till J2L. Avyttringen slutfördes den 1 december, 2020. Realisationsvinsten efter avyttringen blev 5.2 MSEK.  Kassaflödeseffekten uppgick till 151.0 MSEK.
 • Baserat på bemyndigande från Årsstämman har Karo Pharma under 2020 sålt 525 301 egna aktier för att öka företagets finansiella flexibilitet. Överlåtelserna har skett på Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2020 lämnas.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 570,4 (248,8) MSEK och nettoskulden till 5 235,4 MSEK (5 028,9).

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Karo Pharma växte omsättningen med 11% under fjärde kvartalet, främst drivet av förvärven av produktportföljerna Proct® (mars 2020) och Pevaryl® (maj 2020). Verksamheten växte organiskt med 1% under kvartalet, vilket indikerar att första kvartalets uppbyggnad av lager hos återförsäljare, apotek och konsumenter nu konsumerats och att den underliggande affären förbättras. Över året, växte omsättningen med 52%, främst drivet av förvärv. Den organiska tillväxten var 1% sett över hela året. Tillväxten var stark på nya marknader där vi repatrierade försäljning under 2020, medan mer etablerade marknader som Sverige hade en svagare utveckling.

När det gäller lönsamheten, var EBITDA-marginalen 15,4% i det fjärde kvartalet, vilken var lägre än tidigare kvartal under 2020 men följer samma mönster som under 2019. EBITDA-marginalen för helåret var 25,0% (27,2% om vi exkluderar engångskostnader) vilket innebär en tillväxt i EBITDA på 47% jämfört med 2019. EBITDA-marginalen var något lägre än under 2019 vilket förklaras av investeringar i vår säljorganisation och vår skalbara operationella plattform, något vi kommer dra nytta av under vår fortsatta expansion.

Karo Pharma fortsätter att visa motståndskraft och stabilitet. I termer av vår kommersiella verksamhet har vi ökat investeringarna i vår säljorganisation och för att stärka i vår digitala förmåga. Vi förväntar oss att se avkastning från dessa investeringar under 2021. Vi har en bred produktportfölj men prioriterar vår kraft och våra investeringar till 10-15 varumärken med starkast marknadsposition och bäst tillväxtpotential.

Leverantörskedjan är också fortsatt stabil, och vi har ytterligare förstärkt dialogen och interaktionen med våra nyckelpartners under året. Vi konsoliderar leverantörsbasen för att reducera komplexitet, erhålla skalfördelar och bygga förstklassiga relationer. Vi fortsätter våra projekt för produktionsflytt relaterade till förvärven och driver initiativ för att minska tillverkningskostnader för produkterna och förbättra marginalerna över hela produktportföljen. Dessa initiativ förbättrar bruttomarginalerna och kommer även optimera lagernivåerna under kommande år.

Slutligen har vi gjort framsteg i förenklingen av vår affärsmodell och integrationen av våra verksamheter. Avyttringen av Hospital Supply effektiviserar vår organisation och fokuserar oss mot apotek och återförsäljare. Vidare slutfördes integrationen av Trimb med gemensamma system och processer. Även Proct® portföljen är nu fullt integrerad och vi har gjort framsteg enligt plan med Pevaryl®.

För några veckor sedan annonserade vi förvärvet av en produktportfölj med OTC produkter från Teva Pharmaceuticals. Transaktionen förstärker vår marknadsposition, förenklar det dagliga arbetet samt ger oss kontroll över en spännande framförallt nordisk grupp av varumärken. Vi planerar att finansiera transaktionen med befintliga medel, inklusive kassa generad av försäljningen av egna aktier, vilket illustrerar kraften i Karos expansionsmodell.

Christoffer Lorenzen, VD och koncernchef

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) tillkännagav den 3 februari 2021 förvärvet av en OTC-portfölj från Teva Pharmaceuticals (Teva) för en total köpeskilling på 84 MEUR och förväntas slutföras den 1 april.

Transaktionen överför äganderätt av varumärkesportföljen, bestående av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva till Karo. Varumärkena genererade en försäljning på omkring 350 MSEK 2020 på global basis. Majoriteten kommer från de nordiska marknaderna, inklusive Skandinavien där varumärkena redan distribueras och marknadsförs av Karo under ett 7-årigt licensavtal som ingicks våren 2019.

Transaktionen tillför cirka 40 MSEK i omsättning från nya marknader utanför Skandinavien varav cirka 80% genereras i Finland. Transaktionen förenklar affärsmodellen och ger Karo kontroll över tillgångarna vilket banar väg för en långsiktig optimering av varumärkena och dess värdekedja.

Från ett finansiellt perspektiv kommer Karo att realisera direkta besparingar på knappt 50 MSEK redan år 1 till följd av att kostnaderna till Teva elimineras.  Karo distribuerar redan produkterna i Skandinavien och har sedan tidigare direkta relationer med kontraktstillverkarna som levererar produkterna. Således är behovet för extra kostnader för drift och personal, som en direkt följd av transaktionen, begränsat.Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller tillverkningsenhet ingår i avtalet, vilket begränsar kommersiella risker såväl som risker vid en produktionsflytt. Transaktionen finansieras med befintliga medel och kräver således inga ytterligare lånefaciliteter utöver de som redan finns.

Kommande rapporter

Delårsrapport 21 april, 2021 januari-mars 2021
Delårsrapport 22 juli, 2021 januari-juni 2021
Delårsrapport 28 oktober, 2021 januari-september 2021  

Årsredovisning 2020 planeras att offentliggöras vecka 13, 2021 och Årsstämman sker den 21 april, 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl 14:00.