BOKSLUTSRAPPORT 2017

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 657,6 (347,3) MSEK, varav fjärde kvartalet 238,7 (96,5) MSEK. Detta motsvarar en ök-ning med 89%, varav fjärde kvartalet 147%. 
· Justerad EBITDA uppgick till 169,3 (51,7) MSEK, varav fjärde kvartalet 41,8 (28,9) MSEK vilket motsvarar en marginal på 25,7% (14,9%) för 2017 och 17,5% (29,9%) för fjärde kvartalet. Den relativt sett lägre marginalen i fjärde kvartalet beror främst på den lägre justerade EBITDA marginalen hos Weifa. Omstrukturering för att uppnå synergieffekter avseende rörelsekostnader går enligt plan. 
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,5 (-36,1) MSEK, varav fjärde kvartalet -28,8 (9,6) MSEK.
· Resultat per aktie var 0,17 (1,34) SEK, varav fjärde kvartalet –0,42 (1,21) SEK
· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 838,6 (121,3) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Företrädesemissionen som påbörjades under december 2017 slutfördes i januari 2018, tillförde bolaget 794,3 MSEK före emissionskostnader som uppgick till 48,8 MSEK. Emissionen tecknades till 98,7 procent med stöd av teckningsrätter och totalt övertecknades emissionen till 170,0 procent.
Bryggfinansiering för förvärvet av Weifa om 700 MSEK amorterades under januari 2018.  

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon 

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN

Vi följer vår plan och fjärde kvartalet gav tillväxt med ökad vinst

Karo Pharma befinner sig i en position att kunna utvecklas starkt de kommande åren. Vi har förändrat bolagets inriktning till att bli ett ledande Specialty Pharma bolag i Norden. Genom förvärv och organisk tillväxt har vi nu en god lönsamhet. Risker i tidig forskning har reducerats. Pfizer avtalet/RoR Gamma har hög prioritet utan att vi behöver lägga resurser på projektet då vår partner gör detta. Bolaget ska nu ses som ett Specialty Pharma bolag med stark inriktning mot läkemedel, både receptbelagda nischprodukter och OTC-produkter.
Får ofta frågan om det inte har blivit svårare att hitta förvärvsprojekt. Min bedömning är att jag nog aldrig upplevt att det finns så många intressanta och lönsamma förvärvsprojekt som nu.
Med det kräver att vi har rätt inställning, att vi är seriösa och disciplinerade. Den emission som vi genomfört är offensiv till sin karaktär. Förvärvet av Weifa bygger på starka kommersiella grunder. De två bolagen kompletterar varandra väl när det gäller produktportfölj och geografi. Integrationen av Weifa i Karo Pharma har genomförts och relaterade omstruktureringskostnader är tagna. Extraordinära kostnader av jämförelsestörande karaktär som belastar fjärde kvartalet med ca 28 MSEK.
Vår plan är att förstärka vår position ytterligare i Norden inom framförallt OTC-läkemedel. Nästa steg innebär också att vi tar klivet utanför Norden. Under nästföljande år kommer vi kunna lansera flera produkter. Vi har stärkt vår organisation för att möta de nya utmaningarna. Karo Pharma har alla förutsättningar att lyckas väl.
Anders Lönner     
Styrelseordförande 
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
 
 
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 08:00.

Tillhörande dokument

Bokslutskommuniké 2017 (PDF)