BOKSLUTSRAPPORT 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 1615,1 (657,6) MSEK, varav fjärde kvartalet 463,3 (238,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 146 %, varav fjärde kvartalet ökade med 94 %. En stor del av tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter.
· Den organiska tillväxten blev + 7,0 % (proforma) för perioden varav fjärde kvartalet +5,4 %. För perioden svarade läkemedel för en organisk tillväxt av +3,2 % varav +5,8 % under fjärde kvartalet.
· EBITDA uppgick till 632,2 (169,3) MSEK, varav fjärde kvartalet 165,4 (41,8) MSEK vilket motsvarar en marginal på 39,1 % (25,7 %) för 2018 och 35,7 % (17,5 %) för fjärde kvartalet. EBITDA ökade med 273 % under perioden jämfört föregående år. (2017 års siffror avser justerad EBITDA).
· Bruttomarginalen uppgick under perioden till 58,1 % (52,0 %), varav fjärde kvartalet 55,8 % (48,8 %). Exklusive milstolpsersättningar i andra kvartalet 2018 och 2017 uppgick bruttomarginalen till 55,8 % för perioden (50,7 %).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 309,5 (33,5) MSEK, varav fjärde kvartalet 19,6 (-28,8) MSEK. Under det fjärde kvartalet har lager övertagits från Leo.
· Resultat per aktie blev 4,63 (0,17) SEK, varav fjärde kvartalet 0,17 (-0,42) SEK
· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 398,6 (838,6) MSEK.
· Bolaget har under perioden 18 juni 2018 till och med 27 juli 2018 återköpt 2 464 990 aktier i Karo Pharma inom ramen för det beslutade återköpsprogrammet. Återköpsprogrammet är därmed fullbordat och avslutat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· EQT VIII genom det helägda dotterbolaget Karo Intressenter AB lämnade den 29 oktober 2018 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma att överlåta samtliga sina aktier i Karo Pharma till Karo Intressenter mot ett kontant vederlag om 36,90 kronor per aktie i Karo Pharma. Acceptperioden i Erbjudandet löpte initialt till den 10 december 2018 och förlängdes den 13 december 2018 till och med den 4 januari 2019.
Den 2 januari 2019, offentliggjorde Karo Intressenter att de höjer vederlaget i Erbjudandet till 38,00 kronor kontant för varje aktie i Karo Pharma, att de förlängde acceptperioden fram till och med kl. 17.00 (CET) den 17 januari 2019 samt att villkoret avseende erhållande av erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande har uppfyllts. Erbjudandet har senare förlängts till den 12 februari.
· Med hänsyn till de ägarförändringar som skett har kallelse utgått till extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag den 14 februari 2019. Stämman har att ta ställning till val av ny styrelse, antal styrelseledamöter och arvode till styrelsen.

· Den 11 februari presenterades Karo Intressenters förslag till stämman den 14 februari för bland annat val av ny styrelse. (Se separat pressrelease per den 11 februari).

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN

Vi följer vår plan och 4:e kvartalet gav stark tillväxt, ökad vinst och förbättrade marginaler. I rapporten för 3:e kvartalet prognostiserade vi årsutfallet för försäljning och EBITDA. Utfallet blev inom de angivna intervallen.
Under året har verksamheten utvecklats positivt med en i det närmaste tredubblad försäljning och vinst. Omsättningen ökade 146 % och EBITDA med 273 %. Den organiska tillväxten på 7,0% (proforma) är glädjande under ett år med stort fokus på integration. Vi har arbetat intensivt med att först fullt ut integrera Weifa i vår verksamhet och vi står nu med en mycket stark organisation och lönsamhetsutveckling i Norge. Den 1:a mars offentliggjordes förvärvet av LEO-portföljen som övertogs den 4:e april där 10 väletablerade läkemedel med starka varumärken förvärvades. Produkterna kännetecknas av en stabil försäljning och lönsamhet och har förbättrat bolaget totala bruttomarginal med 5,6%. Genom förvärvet av Leo-portföljen kunde vi även redovisa en betydande skattemässig intäkt genom att bokföra ett värde på våra tidigare skattemässiga underskott i balansräkningen.
Under 2018 har vi lyckats med att väsentligt utöka Karo Pharmas portfölj med intressanta produkter. Karo Pharma har etablerat distribution på många nya marknader i Europa och övriga världen. Förvärvet av Leo-portföljen kompletterar vår produktportfölj och geografi väl.

Vår nya produkt Viruseptin® för behandling av förkylning och influensaliknande symtom lanserades framgångsrikt under 4:e kvartalet i Sverige. Vi har tagit marknadsandelar likväl som vi skapat tillväxt inom förkylningskategorin hos apotekskedjorna. Under 2019 lanseras Viruseptin® på övriga nordiska marknader.

Vi går in i det nya året med produkter som ska lanseras på den nordiska marknaden. Ett exempel på detta är Dolerin® som är en kombination av paracetamol och ibuprofen för behandling av medelsvår smärta. Läkemedlet är medicinskt godkänt på samtliga nordiska marknader och kommer lanseras under 2019

2018 var också ett år med stor sorg. I december tvingades vi mottaga det tragiska beskedet att bolagets styrelseordförande Anders Lönner, hade avlidit. Anders anda, som starkt bidragit till Karo Pharmas förändring och framgång under de senaste 4 åren, kommer fortsätta ”sikta högre än du tror är möjligt att nå, arbeta hårdare, effektivare och utan byråkrati, så kommer framgångarna”. Tillsammans med organisationen kommer jag göra allt för att bibehålla och genomföra Anders vägvinnande affärsidéer.

Karo Pharma är idag ett attraktivt Specialty Pharma bolag med väl etablerade varumärken och en intressant ”pipeline” av nya produkter. Vi ser möjligheter att fortsätta vår affärsmässiga konsolidering och ta ut synergier som förbättrar vår lönsamhet och tillväxt i kombination med att fortsätta göra intressanta förvärv på ett kontrollerat sätt.

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga medarbetare för verkligt goda arbetsinsatser.
Vi blickar framåt, mot nya spännande utmaningar, våra prioriteringar är fortsatt expansion med god lönsamhet.

Peter Blom
VD & koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 , peter.blom@karopharma.se
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 08:30.