Bokslutsrapport 2019

OKTOBER – DECEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 649,3 (463,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 40 % för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var -4 %, valuta 2 % och 42% från förvärvet av Trimb.
· Justerad EBITDA* uppgick till 151,4 (165,4) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om totalt 43,7 MSEK (0,0).
· Bruttomarginalen uppgick till 46,8 % (55,7 %) för perioden. Perioden har påverkats av en förändrad produktmix samt kostnader av engångskaraktär.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 (28,2) MSEK. Det negativa kassaflödet har påverkats av jämförelsestörande omstruktureringskostnader.
· Resultat per aktie blev -0,11 (0,17) SEK före och efter utspädning.
· Under perioden avyttrades produkten Hydrokortison Trimb med alla tillhörande rättigheter och tillgångar.
· Vid periodens slut uppgick likvida medel till 248,8 (398,6 per den 31 december 2018) MSEK och nettoskulden till 4 100 MSEK.

JANUARI – DECEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 1901,2 (1615,1) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 18 % för perioden. Organisk tillväxt under året var -2 %, valuta 2 % och förvärven av LEO-portföljen i april 2018 och av Trimb i september 2019 stod för 18 %.
· Justerad EBITDA* uppgick till 599,1 (632,2) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om totalt 107,2 MSEK för 2019 (0,0). Under andra kvartalet 2018 erhöll bolaget dessutom en engångsintäkt om 86,6 MSEK i form av milstolpesbetalning.
· Bruttomarginalen uppgick till 51,8% (58,1 %). Under andra kvartalet 2018 erhöll bolaget en engångsintäkt på 86,6 MSEK. Justerad bruttomarginalen var 2018 55,8 %
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106,8 (318,0) MSEK.
· Resultat per aktie blev 0,05 (4,63) SEK före och efter utspädning. Resultatet per aktie för 2019 har påverkats negativt av poster av engångskaraktär (107,2 MSEK) och 2018 har påverkats positivt av engångsintäkt (86,6 MSEK).
· Förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB, som offentliggjordes den 21 juni 2019, slutfördes den 12 september och Trimbkoncernen har konsoliderats från och med den 12 september 2019
· Karo Pharma beslutade den 24 september, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 september, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare om 2 003 MSEK.

* Alternativa Nyckeltal (APM), se sidan 6 för ytterligare information.

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under fjärde kvartalet minskade företaget organiskt med 4 % men ökade totalt 40 % jämfört med föregående år med förvärvet av Trimb och positiv valuta.

Den 23 december annonserade vi förvärvet av en ny produktportfölj för Intimvård och Dermatologi av det danska läkemedelsföretaget Leo Pharma för 90 MEUR. Omsättningen är estimerad av Leo Pharma till 35 MEUR för helåret 2019. Alla produkter i portföljen har en väletablerad position på marknaden och karaktäriseras av stabil försäljning och lönsamhet. Från ett strategiskt perspektiv kommer förvärvet stärka Karo Pharmas europeiska närvaro och underlätta marknadsexpansionen i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Integrationen av Trimb fortskrider enligt plan. Vi bygger en stabil och skalbar plattform, som kommer möjliggöra framtida tillväxt i våra nya säljbolag. Som förväntat har integrationen och expansionen in i flera europeiska marknader krävt energi, fokus och investeringar, men organisationen är nu på plats inklusive de team som kommer att driva affärerna framåt 2020.

Vi har ett kommersiellt fokus och inriktar oss framförallt på försäljning och marknadsföring av både receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Idag äger vi runt 100 varumärken som säljs genom dessa kanaler och allteftersom vi växer är en viktig del av arbetet att löpande utvärdera om vi är den bästa ägaren för olika delar av portföljen. På den punkten har vi beslutat att undersöka möjligheterna för verksamhetsområdet Hospital Supply, vilket inkluderar ett avyttringsscenario men även kan innebära förvärv eller oförändrad verksamhet. Affärsområdet hade en omsättning på 118 MSEK 2019. Vi förväntar oss att slutföra processen de närmaste 6 månaderna.

Försäljningen ökade med 40 procent jämfört med föregående år under kvartalet och med 18 procent på helåret. Som tidigare nämnts konsoliderades Trimbkoncernen från den 12 september vilket bidrog till försäljningsökningen under fjärde kvartalet. Kvartalets resultat påverkades negativt av reducerad bruttomarginal vilket kommer från ofördelaktig produktmix och engångskostnader relaterat till förvärvet av Trimb.

Christoffer Lorenzen              
VD och koncernchef

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Karo Pharma har informerats av Pfizer Inc. om att de beslutat sig för att avsluta forskningssamarbetet och licensavtalet som parterna ingick i december, 2011. Efter att detta samarbete har avslutats kommer det inte finnas något aktivt samarbetsavtal mellan parterna. Denna information följer Pfizers tidigare beslut att avsluta det specifika utvecklingsprojektet PF-06763809, vilket Karo Pharma informerat om i pressmeddelanden som publicerats i november, 2019. Termineringen av samarbetsavtalet har ingen påverkan på löpande verksamhet eller bolagets framtidsutsikter.

Det pågår för närvarande en strategisk översyn av bolagets olika verksamhetsområden, inklusive en intern omstrukturering som syftar till att tydliggöra de olika verksamhetsområdena och effektivisera deras verksamhet – bl.a. verksamhetsområdet Hospital Supply som kommer renodlas. Det sker en löpande utvärdering av olika strategiska alternativ kring bolaget och dess verksamhetsområden som kan innebära både förvärv samt avyttringar av en eller flera verksamhetsdelar (utvärderingen kan även resultera i att verksamheten kvarstår oförändrad).

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport jan-mar 2020       29 apr 2020

Delårsrapport jan-jun 2020         21 jul 2020

Delårsrapport jan-sep 2020         30 okt 2020

Årsredovisning 2019 planeras att offentliggöras vecka 14, 2020 och Årsstämman sker den 29 april, 2020 på Näringslivets Hus, Stockholm.
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av både receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl 08:00.