Delårsrapport första kvartalet 2020

Januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 793,6 (420,8) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 89% för perioden. Organisk tillväxt i kvartalet var 27%, valuta -1% och 63% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 och produktportföljen från Leo Pharma (se nedan).
  • EBIT uppgick till 104,1 (87,4) MSEK motsvarande en tillväxt om 19%.
  • Justerad EBITDA* uppgick till 213,2 (153,0) MSEK motsvarande en tillväxt om 39%. Detta är exklusive kostnader av engångskaraktär, relaterade till förvärvet av Leo portföljen om totalt 3,9 MSEK (0,0).
  • Bruttomarginalen uppgick till 53,9% (55,8%) för perioden. Marginalen för perioden påverkades negativt av en förändrad produktmix som resultat av förvärvet av Trimb.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 (91,8) MSEK. Det negativa kassaflödet har påverkats av en kraftig ökning av rörelsekapital, främst kundfordringar till följd av en exceptionell försäljningsnivå i mars.
  • Resultat per aktie blev 0,39 (0,25) SEK före och efter utspädning.
  • Under perioden förvärvades en produktportfölj från Leo Pharma med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet slutfördes den 2 mars, 2020.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 277,7 (248,8 per den 31 december 2019) MSEK och nettoskulden till 5 029 MSEK.

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under kvartalet genererade Karo Pharma en tillväxt på 89%, huvudsakligen drivet av förvärvet av Trimb, vilket slutfördes i september 2019. Utöver detta, realiserade Karo Pharma en organisk tillväxt på 27%, vilken påverkades positivt av COVID-19 krisen som drivit ökad försäljning av vissa produkter i Karo Pharma portföljen under perioden, i synnerhet inom kategorierna Pain, Cough & Cold, Dermatology och Rx Pharma. Utvecklingen har varierat kraftigt mellan olika marknader och kategorier. Som exempel växte kategorin Pain, Cough & Cold med 77% under kv 1, medan kategorin Footcare minskade med 9%.

Vår syn är att den starka försäljningstillväxten reflekterar en begränsad ökning i verklig efterfrågan och konsumtion, medan den huvudsakliga drivaren har varit uppbyggnad av lager hos återförsäljare, apotek och privata hushåll.  Vi förväntar oss att denna engångseffekt delvis kommer reverseras under årets återstående tre kvartal, särskilt under kv 2.

Karo Pharmas affärsmodell har visat sig robust och uthållig under svåra marknadsförhållanden. Leveranserna från våra producerande partners har varit tillförlitliga med tanke på omständigheterna och våra relationer med partners på försäljningssidan har hjälpt oss att svara effektivt på förändringar i efterfrågan.

Osäkerheter och risker är emellertid förhöjda och vi har fortfarande inte upplevt eller kunnat utvärdera de långsiktiga effekterna av en generell ekonomisk nedgång och negativ BNP tillväxt som påverkar köp- och konsumtionsmönster. Vi följer kontinuerligt situationen på våra marknader och har utvecklat en plan, med åtgärder för att minska kostnader och risker, som implementeras nu och som kommer eskaleras ytterligare om vi ser en nedgång i affären.

Parallellt med detta arbetar vi kontinuerligt med att utveckla affären och fortsätter att leverera i enlighet med den långsiktiga strategin och visionen för verksamheten. Integrationen av Trimb fortsätter och vi har lanserat ett gemensamt syfte ”Smart choices for everyday healthcare” samt gemensamma värderingar för nya Karo. Vi fortsätter även vårt arbete med att integrera system och processer för att skapa en skalbar plattform.

Vi har även varit aktiva inom affärsutveckling och fortsatta förvärv, och växer genom repatrieringar i Tyskland, Österrike och UK. Vi slutförde förvärvet av en produktportfölj från Leo Pharma under kvartalet, vilken kommer stärka vår position inom intimvård och dermatologi samt förbättra vårt geografiska avtryck. Under april förvärvades även vår schweiziska distributör, Hygis SA, för att kunna tjäna våra kunder direkt på denna marknad.

Våra fortsatta investeringar i verksamheten och dess utveckling leder till högre rörelsekostnader och ett ökat rörelsekapital, vilket påverkar EBITDA-marginaler och kassaflöde för kvartalet och därmed kassabehållningen. De ökade investeringarna stödjer vår tillväxt och krävs för att bygga en skalbar och effektiv europeisk plattform.

Christoffer Lorenzen
VD och koncernchef

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Karo Pharma förvärvade den 1 april, 2020, Hygis SA, ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn® och MultiMam®. Hygis verksamhet begränsar sig till distribution av dessa varumärken och genom förvärvet får Karo Pharma kontroll över försäljningsrättigheterna. Karo Pharma förväntar sig att de två varumärkena kommer nå en årsomsättning på 1,3 MEUR i Schweiz. Samtidigt ser vi potential för att skapa försäljningssynergier med andra produkter som säljs på marknaden.

Kommande rapporter

Delårsrapport 21 jul, 2020     jan-jun 2020
Delårsrapport 30 okt, 2020    jan-sep 2020

Årsredovisning 2019 offentliggjordes 1 april, 2020 och Årsstämman sker den 25 maj, 2020 på Näringslivets Hus, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl 16:00.