DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET

·
Nettoomsättningen uppgick till 808,2 (756,5) MSEK, varav andra kvartalet 387,4 (489,4) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 7 % för perioden och en minskning för kvartalet med 21 %. Exklusive en engångsintäkt för andra kvartalet 2018 minskade försäljningen med 4 % för kvartalet.

·
Justerad EBITDA uppgick till 290,8 (234,4) MSEK, varav andra kvartalet 137,8 (145,7) MSEK. Dessutom har bolaget under andra kvartalet 2019 haft engångskostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om 35,3 MSEK. Under andra kvartalet 2018 erhöll bolaget dessutom en engångsintäkt om 86,6 MSEK i form av milstolpsbetalning.

·
Bruttomarginalen uppgick till 55,2 % (55,8 %) för perioden, varav andra kvartalet 54,5 % (55,1 %). Inklusive engångsintäkt för 2018 uppgick bruttomarginalen till 60,8 % för perioden samt till 63,1 % för kvartalet.

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 203,6 (136,7) MSEK, varav andra kvartalet 111,8 (95,2) MSEK

·
Resultat per aktie blev 0,21 (5,07) SEK, varav andra kvartalet -0,04 (3,86) SEK. Resultatet per aktie för 2019 har påverkats av kostnader av jämförelsestörande natur och 2018 har påverkats av milstolpsbetalning från Pfizer samt uppbokning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag (417,7 MSEK)

·
Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 561,2 (398,6 per den 31 december 2018) MSEK.

·
Den 3 april offentliggjordes att Karo Pharmas styrelse utsett Christoffer Lorenzen till ny VD för Karo Pharma. Han ersätter Peter Blom. Christoffer tillträdde sin nya position 1 juli 2019. Under perioden 3 april till och med den 30 juni har Ulf Mattson tjänstgjort som tillförordnad VD.

·
Den 21 juni meddelade Karo Pharma att man hade nått en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Trimb Holding AB från Avista Capital Partners och övriga aktieägare för 3 400 MSEK . Transaktionen förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition och förväntas skapa en stabil plattform för Karo Pharmas fortsatta tillväxt. Det sammanslagna bolaget hade en årsomsättning omkring 2 640 MSEK för 2018.

·
En riktad nyemission av aktier om cirka 1 500 MSEK är planerad med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Styrelsen för Karo Pharma avser föreslå att bolagets aktieägare vid en extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämma där förslaget till bemyndigandet kommer att behandlas kommer att publiceras separat och även göras tillgängligt på Karo Pharmas webbplats.
  

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN

Under andra kvartalet 2019 fortsatte utvecklingen av Karo Pharma i linje med den långsiktiga strategin att utveckla bolaget via tillväxt genom förvärv som ett komplement till organisk tillväxt.

Den 21 juni annonserade vi förvärvet av Trimb Holding AB för 3 400 MSEK på kassa och skuldfri basis (Enterprise Value). Trimb är ett framstående bolag inom egenvårdsläkemedel och hälsovårdsprodukter som över de senaste åren framgångsrikt har byggt en nordisk verksamhet med växande närvaro i norra Europa. Trimb kompletterar Karo Pharma väl, både vad gäller geografisk närvaro, försäljningskanaler och produktutbud. Det sammanslagna bolaget hade en årsomsättning på omkring 2 640 MSEK för 2018 och blir en klar ledare inom sitt verksamhetsområde i Norden.

Beträffande utvecklingen av Karo Pharmas existerande affär, justerat för en milstolpsbetalning i Q2 2018, såg vi en negativ utveckling i andra kvartalet med 4 procent. Exklusive avslutande av affärsrelationer på ett antal mindre marknader som erhölls genom förvärvet av produktportföljen från LEO Pharma minskade försäljningen organiskt med 2 procent. Justerat för valutaeffekter minskade försäljningen med 3 %.

Utvecklingen på de olika marknaderna varierade och medan vi såg en positiv utveckling i Danmark och Finland var utvecklingen negativ i Sverige och Norge. På övriga Europeiska marknader ökade försäljningen medan vi såg en negativ utveckling på marknader utanför Europa primärt drivet av avslutade affärsrelationer på ett antal mindre marknader.

Perioden och andra kvartalet har påverkats av ett pågående byte av kontraktstillverkare, vilket har inneburit vissa förseningar och leveransproblem speciellt på den norska marknaden. Vi förväntar oss emellertid att dessa förändringar ska förbättra vår lönsamhet och affär långsiktigt. Orelaterat detta har vi efter periodens utgång haft leveransproblem för en specifik produkt, Lithionit, vilket nu har lösts.

Kvartalet påverkades också av omstruktureringskostnader samt kostnader relaterade till förvärvet av Trimb.

Christoffer Lorenzen
VD och koncernchef
  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Christoffer Lorenzen tillträdde som VD och koncernchef den 1 juli.
Christoffer Lorenzen, född 1975, har varit medlem i koncernledningen och ledamot i den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S, som är noterat på Köpenhamnsbörsen. Han har en master i marknadsföring från Copenhagen Business School och är styrelseledamot i Hamlet Protein A/S och i Schultz Holding A/S. Han har tidigare varit Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S. I februari i år, valdes han in i Karo Pharmas styrelse, ett uppdrag han lämnade i samband med Karo Pharmas årsstämma.
  

REVISORERNAS GRANSKNING
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport jan-sep 2019       1 nov 2019
Bokslutsrapport 2019 20 feb 2020

  
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se
  
 (mats-olof.wallin@karopharma.se)

OM KARO pharma
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
  

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 08:00.