DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2018

PERIODEN OCH TREDJE KVARTALET

· EQT VIII har lagt ett bud på hela Karo Pharma AB på 36,90 kr per aktie. Styrelsen ställer sig enhälligt positiva till budet och ger rekommendation till aktieägarna att anta budet.
· Nettoomsättningen uppgick till 1151,8 (418,9) MSEK, varav tredje kvartalet 395,3 (137,1) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 175 %, varav tredje kvartalet 188 % Tillväxten drevs i huvudsak av förvärvade produkter.  
· Den organiska tillväxten blev + 4,5 % för perioden varav tredje kvartalet +1,1 %. För perioden stod läkemedel för +5,6 % av tillväxten .
· EBITDA uppgick under niomånadersperioden till 466,8 (127,5) MSEK, varav tredje kvartalet 145,8 (34,0) MSEK vilket motsvarar en marginal på 40,5 % (30,4 %) för perioden och 36,9 % (24,8 %) för tredje kvartalet. EBITDA ökade med 266 % under perioden jämfört föregående år.
· Bruttomarginalen uppgick under niomånadersperioden till 59,1 % (53,8 %), varav tredje kvartalet 55,8 % (47,6 %). Exklusive milstolpsersättningar i andra kvartalet 2018 uppgick bruttomarginalen till 55,8 % för perioden.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under niomånadersperioden till 289,9 (62,3) MSEK, varav tredje kvartalet 153,2 (-16,2) MSEK
· Resultat per aktie blev 4,69 (0,62) SEK, varav tredje kvartalet 0,34 (0,15) SEK
· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 443,1 (130,4) MSEK
· Bolaget har under perioden 18 juni 2018 till och med 27 juli 2018 återköpt 2 464 990 aktier i Karo Pharma inom ramen för det beslutade återköpsprogrammet. Återköpsprogrammet är därmed fullbordat och avslutat.

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST
Rapporten kommer ej att presenteras via telefonkonferens/ audiocast.
ARBETANDE ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vi presenterar ännu ett mycket starkt kvartal för Karo Pharma.

I en separat pressrelease meddelas att EQT VIII har lagt ett bud på hela Karo Pharma AB på 36,90 kr per aktie. Styrelsen ställer sig enhälligt positiva till budet och ger rekommendation till aktieägarna att anta budet. Karo Pharma utgör en unik plattform men behöver etableras på flera marknader för att utvecklas på bästa sätt.
EQT har en unik kunskap och finansiell styrka att utveckla bolaget vidare på ett positivt sätt.
För bolagets anställda är det positivt att med Karo Pharma som grund ingå i ett nytt starkt team med EQT.

Försäljningen har nästan tredubblats under kvartalet och rörelseresultat mer än fyrdubblades jämfört med tredje kvartalet föregående år.
Kvartalet påverkades positivt av förvärvade produkter.

Integrationen av de förvärvade produkterna går helt enligt plan och ger bolaget en plattform för fortsatt expansion.

Viruseptin®, vår nya produkt för behandling av förkylning och influensa lanseras under fjärde kvartalet. Slicks® och Zippy® blir föremål för ökade marknadsföringsinsatser.

Smärtmedlet Dolerin® (kombinationen paracetamol och ibuprofen) blir några månader försenad på grund av byte av kontraktstillverkare. Lansering kommer nu att ske under första kvartalet 2019.

Organisationen har förstärkts inom marknadsföring och inom det regulatoriska området.

Synergieffekter mellan förvärvade enheter förverkligas. Genom ingångna produktionsavtal beräknar vi att uppnå kostnadsbesparingar om 60-80 MSEK på årlig basis med fullt genomslag om tre år. Jobbet med att effektivisera vår produktion fortsätter.
EBITDA och operativt kassaflöde förbättras enligt plan.

Fundamenta i bolaget ser allt bättre ut. För helåret 2018 räknar vi med att nå en omsättning på intervallet 1 600 – 1 650 MSEK och en EBITDA inom intervallet 625 – 650 MSEK.

Anders Lönner   
Arbetande Ordförande
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Lönner, Styrelseordförande. 010-330 23 10
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10 eller mats-olof.wallin@karopharma.se
 
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap)
 
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl 08:00..