Nyheter från Karo Pharma

10 november, 2022

Karo Pharma Aktiebolags ansökan om avnotering har godkänts

Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 24 november 2022.

10 november, 2022

Karo Pharma Aktiebolag ansöker om avnotering

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market till följd av att Karo Intressenter AB1 (“Karo Intressenter”) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Karo Pharma och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget Den 16 augusti...

4 november, 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 december 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Registrering och anmälan Den som...

26 september, 2022

Karo Intressenter AB påkallar tvångsinlösen

Den 16 augusti 2022 offentliggjorde Karo Intressenter AB[1](”Karo Intressenter”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter till ett pris om 60 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 19 september 2022 offentliggjorde Karo Intressenter utfallet av...

26 augusti, 2022

Karo Pharma Aktiebolag kommenterar det offentliga uppköpserbjudandet från Karo Intressenter AB och erhåller en fairness opinion

Bakgrund Den 16 augusti 2022, offentliggjorde Karo Intressenter AB1 (”Karo Intressenter”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter (”Erbjudandet”) till ett pris om 60 kronor per aktie (”Vederlaget”). Per dagen för detta pressmeddelande, innehar Karo Intressenter...

16 augusti, 2022

Kommentar från Karo Pharma Aktiebolags styrelse angående det offentliga uppköpserbjudandet från Karo Intressenter AB

Idag, den 16 augusti 2022, offentliggjorde Karo Intressenter AB1 (”Karo Intressenter”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter till ett pris om 60 kronor per aktie (”Erbjudandet”). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Karo Intressenters...

31 maj, 2022

Kommuniké från Karo Pharmas årsstämma 2022

Karo Pharma Aktiebolag (publ) har idag, tisdagen den 31 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

27 maj, 2022

Ändringar i Karo Intressenter AB:s förslag avseende val av styrelse till Karo Pharmas årsstämma 2022

Kallelsen till Karo Pharmas årsstämma den 31 maj 2022 offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 2 maj 2022.

2 maj, 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten...

19 april, 2022

Karo Pharmas företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registreringsåtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

1 april, 2022

Karo Pharma slutför förvärvet av E45® från Reckitt

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) har i dag slutfört det tidigare annonserade förvärvet av hudvårdsvarumärket E45® från Reckitt, för 200 miljoner GBP. Alla villkor för slutförandet av transaktionen har uppfyllts.

23 mars, 2022

Karo Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och erhåller godkännande att genomföra listbyte till First North Growth Market

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registreringsåtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

16 mars, 2022

Karo Pharma beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor och meddelar villkor för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registreringsåtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

10 mars, 2022

Karo Pharma erhåller villkorat godkännande om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Karo Pharma Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) meddelade genom pressmeddelande den 9 mars 2022 att Bolagets styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm och notering på Nasdaq First North Growth Market samt att ansökan om avnotering lämnats in till Nasdaq Stockholm. Bolaget har idag erhållit godkännande av avnotering av...

9 mars, 2022

Karo Pharma ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) har idag beslutat att ansöka om och lämnat in ansökan avseende avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North-noteringen”).

13 januari, 2022

Karo Pharma slutför förvärvet av Sylphar International NV

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) meddelar idag att det tidigare offentliggjorda förvärvet av det belgiska snabbväxande digital-first företaget Sylphar International NV (“Sylphar”) för 290 mEUR har slutförts enligt plan. Transaktionen förväntas bidra positivt till Karos marknadsposition och skapa en stabil plattform för fortsatt tillväxt, särskilt på den digitala marknaden. Robin List, CEO på Sylphar, kommer från...