Pressmeddelanden

Visa pressmeddelanden från

21 juni, 2019

Karo Pharma förvärvar Trimb för 3 400 MSEK och avser genomföra en nyemission om cirka 1 500 MSEK

Karo Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) har idag förvärvat samtliga aktier i Trimb Holding AB (“Trimb”) från Avista Capital Partners (”Avista”) och övriga aktieägare för 3 400 MSEK (”Transaktionen”). Transaktionen förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition och förväntas skapa en stabil plattform för Karo Pharmas fortsatta tillväxt. Det sammanslagna bolaget hade en årsomsättning...

Läs mer
16 maj, 2019

ÅRSSTÄMMA 2019 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika...

Läs mer
16 april, 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 16 maj 2019 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Läs mer
9 april, 2019

Ändrat datum för Karo Pharmas årsstämma

STOCKHOLM den 9 april 2019

Läs mer
3 april, 2019

Christoffer Lorenzen utsedd till VD för Karo Pharma; Peter Blom avgår.

Karo Pharma Aktiebolags (publ) (“Karo Pharma”) styrelse har utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma. Han ersätter Peter Blom. Christoffer tillträder sin nya position 1 juli 2019. Fram till detta datum, och med omedelbar verkan, tillträder Ulf Mattsson rollen som tillförordnad VD. Karo Pharma har vuxit kraftigt de senaste åren, främst drivet av...

Läs mer
14 februari, 2019

BESLUT VID KARO PHARMAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 FEBRUARI 2019

Beslut avseende styrelse och styrelsearvoden Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Karo Intressenter AB, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med Karo Intressenter AB:s förslag, om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa...

Läs mer
11 februari, 2019

Karo Intressenters förslag inför extra bolagsstämma den 14 februari 2019 i Karo Pharma

EQT VIII[1] genom Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”) föreslår inför Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma”) extra bolagsstämma den 14 februari 2019 att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström och att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya styrelseledamöter med Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Läs mer
22 januari, 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På begäran av Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), som per dagen för denna kallelse är registrerad ägare till cirka 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”), kallas aktieägarna i Karo Pharma härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer
2 januari, 2019

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR KARO PHARMA AKTIEBOLAG MED ANLEDNING AV EQT VIII:S, GENOM KARO INTRESSENTER AB, HÖJDA OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag att acceptera EQT VIII:s, genom Karo Intressenter AB, höjda offentliga uppköpserbjudande.

Läs mer