KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 januari 2017 kl. 15.00 i Karo Pharmas lokaler, Nybrokajen 7, Stockholm.
Rätt till deltagande  
För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2017, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 12 januari 2017.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 januari 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Anmälan om deltagande  
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Karo Pharma Aktiebolag, att: Henrik Palm, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm eller per e-post till henrik.palm@karopharma.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.karopharma.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning  
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
8. Avslutning
Styrelsens förslag  
Punkt 7 – Företrädesemission  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 15 december 2016 om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 375 miljoner kronor, på i huvudsak följande villkor.
Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 23 januari 2017. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 25 januari 2017 till och med den 9 februari 2017, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (och i den mån det inte kan ske genom lottning), i andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro att rata i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning), samt i tredje hand till emissionsgaranterna i deras egenskap av garanter och i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Tillgängliga handlingar och upplysningar  
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.karopharma.se, senast fr.o.m. den 28 december 2017. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som ska tas upp vid stämman.
Antalet aktier och röster i bolaget  
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 63 907 193. Bolaget innehar inga egna aktier.
Stockholm i december 2016
Karo Pharma Aktiebolag 
Styrelsen

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)