KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 september 2019 kl. 14.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Rätt till deltagande

För att få delta på den extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 september 2019 (vänligen notera att aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredagen den 13 september 2019 eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag), dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast måndagen den 16 september 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta på stämman. Eftersom avstämningsdagen infaller lördagen den 14 september 2019 måste sådan registrering vara verkställd senast fredagen den 13 september 2019.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Karo Pharma Aktiebolag, att: Mats-Olof Wallin, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm eller per e-post till info@karopharma.se. I anmälan ska namn, person- eller org.nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.karopharma.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
8. Avslutning

Beslutsförslag

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet är främst att möjliggöra återbetalning av en del av förvärvsfinansieringen relaterad till bolagets förvärv av Trimb Holding AB.

Upplysningar

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som ska tas upp vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 164 332 782. Bolaget innehar 2 464 990 egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_________

Stockholm i augusti 2019

Karo Pharma Aktiebolag

Styrelsen