Karo Intressenters förslag inför extra bolagsstämma den 14 februari 2019 i Karo Pharma

EQT VIII[1] genom Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”) föreslår inför Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma”) extra bolagsstämma den 14 februari 2019 att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström och att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya styrelseledamöter med Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Karo Pharma har på begäran av Karo Intressenter sammankallat en extra bolagsstämma den 14 februari 2019 kl. 15.00 för bland annat val av ny styrelse. Karo Intressenter, som är Karo Pharmas huvudaktieägare och innehar cirka 63 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter, att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström, samt att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya styrelseledamöter med Bo Jesper Hansen som styrelseordförande. Bo Jesper Hansen har indikerat att han, på grund av hans övriga uppdrag, är beredd att vara tillförordnad styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma, varefter han skulle vara tillgänglig för en position som ordinarie styrelseledamot och vice styrelseordförande. Marianne Hamilton, Thomas Hedner och Per-Anders Johansson avgår som ledamöter och styrelsen kommer därmed, för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, att bestå av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen, Åsa Riisberg och Håkan Åström för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2018 fastställdes arvode för vardera styrelseledamot om 200 000 kronor samt 500 000 kronor för styrelseordföranden. Karo Intressenter föreslår att styrelsearvodet för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid. Förslaget innebär att Håkan Åström, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2018 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden).

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Bo Jesper Hansen, född 1958, har en doktorstitel i medicin från Köpenhamns universitet och är bland annat styrelseordförande i Laborie Inc. och vice styrelseordförande i Orphazyme A/S. Bo Jesper Hansen var tidigare arbetande styrelseordförande i SOBI AB, styrelseordförande i Topotarget A/S, Karolinska Development AB och Ablynx NV, styrelseledamot i Hyperion Therapeutics Inc. och Gambro AB samt VD för Swedish Orphan International AB. Bo Jesper Hansen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Bo Jesper Hansen äger inga aktier i Karo Pharma.

Erika Henriksson, född 1981, har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan och är bland annat styrelseledamot i Eton och Director på EQT Partners samt har tidigare varit styrelseledamot i AcadeMedia och Scandic Hotels Group. Erika Henriksson är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Erika Henriksson äger inga aktier i Karo Pharma.

Vesa Koskinen, född 1979, har en masterexamen i nationalekonomi från Helsinki School of Economics och är bland annat Partner på EQT Partners och styrelseledamot i Terveystalo Oyj, Touhula Oy och kfzteile24 GmbH. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Roeser Group GmbH och Swiss Smile AG. Vesa Koskinen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vesa Koskinen äger inga aktier i Karo Pharma.

Christoffer Lorenzen, född 1975, har studerat marknadsföring vid Copenhagen Business School och är bland annat vice VD och ledamot i den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S, styrelseledamot i Hamlet Protein och vice styrelseordförande i European Food & Feed Cultures Association. Han har tidigare varit Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S. Christoffer Lorenzen är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Christoffer Lorenzen äger inga aktier i Karo Pharma.

Åsa Riisberg, född 1974, har en masterexamen i Financial Economics och företagsekonomi från Handelshögskolan samt en magisterexamen i International Business från Haute Etudes Comerciales (HEC) i Paris. Hon är Partner på EQT Partners och ledamot av EQT:s Partners Committee. Hon har tidigare varit styrelseledamot i, bland annat, Terveystalo Oyj, HTL-STREFA S.A., Atos Medical AB samt Aleris AB. Åsa Riisberg är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Åsa Riisberg äger inga aktier i Karo Pharma.
    
  
[1] Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande genom dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)