Karo Pharma AB avyttrar Hospital Supply-verksamheten, Swereco AB, till J2L Holding AB

Som tidigare kommunicerats har Karo Pharma AB (”Karo Pharma”) under året genomfört en strategisk utvärdering av affärsområdet Hospital Supply, Swereco AB (”Swereco”), där ett möjligt scenario innebar en avyttring. Denna process har nu avslutats.

Karo Pharmas kommersiella fokus är inriktat på vardagshälsa med varumärken inom receptfria läkemedel, egenvårdsprodukter och receptbelagda läkemedel som säljs i apotek och dagligvaru-handeln. Följaktligen ligger affärsområdet Hospital Supply, som tillhandahåller produkter för rehabilitering, intensivvård, diabetesbehandling och kirurgi under varumärket Swereco® och flera licensierade varumärken direkt till sjukhus och regioner, utanför vår kärnverksamhet.

Karo Pharma fattade därför beslutet att avyttra Swereco och anlitade Handelsbanken Capital Markets för en formell avyttringsprocess. Processen, som involverade flera potentiella köpare, har nu avslutats. Karo Pharma är glada över att ha hittat en ny och mycket lämplig ägare till Swereco i J2L Holding AB (“J2L”), ett svenskt privat investeringsbolag. Karo Pharma är övertygade om att Swereco har de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och tillväxt under J2Ls ägande och förvaltning samt att avyttringen optimerar värdet för Karo Pharmas aktieägare.

Affärsområdet Hospital Supply genererade 118 MSEK i intäkter under 2019 och J2L kommer att förvärva samtliga aktier i Swereco för 150 MSEK på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value). Detta motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 8,5x baserat på LTM-siffror, oktober 2020. Transaktionen slutförs den 1 december 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Carl Lindgren, VP Business Development, +4676-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020, klockan 08:00.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.