Karo Pharma avser att byta lista till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (publ) (the ”Bolaget” eller ”Karo”) har beslutat att initiera en process för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och avnotera aktierna från Nasdaq Stockholm (“First North Noteringen”). First North Noteringen förväntas genomföras under det första halvåret 2022, i samband med företrädesemissionen som är avsedd att genomföras för att återbetala brygglånefaciliteten som tillhandahållits för att finansiera förvärvet av Sylphar International NV, som offentliggjordes den 22 november 2021.

Karo är på en resa för att bygga ett pan-europeiskt konsumenthälsovårdsföretag. Den löpande administrationen, bolagsstyrningen och rapporteringskraven skulle förenklas (inklusive finansiell rapportering på halvårsbasis), med följden att kostnader och ledningsresurser förknippade med att ha Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm skulle minska. Dessutom har likviditeten i Bolagets aktie varit låg sedan slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Bolagets största aktieägare, Karo Intressenter AB, i januari 2019, som för närvarande äger cirka 80 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Styrelsen anser därför att Nasdaq First North Growth Market, med sin mera lämpliga regulatoriska miljö och lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter, är en mera passande handelsplats för Bolaget med hänsyn till Bolagets strategi och aktieägarbas.

Ytterligare information om First North Noteringen förväntas tillhandahållas senast i samband med ett potentiellt beslut av Bolagets styrelse att lämna in en formell ansökan för att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm under första halvåret 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christoffer Lorenzen, CEO, +46 73-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 8:00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.