Karo Pharma avyttrar Hydrokortison Trimb till Evolan Pharma

Som tidigare kommunicerats åtog sig Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) frivilligt att inom viss tid avyttra Hydrokortison Trimb och samtliga därtill relaterade immateriella rättigheter och tillgångar, däribland erforderliga licenser och tillstånd samt befintligt varulager, till en av Konkurrensverket (“Konkurrensverket”) godkänd extern köpare. Detta som en del av slutförandet av förvärvet av Trimb Holding AB (“Trimb”) under september 2019. Under räkenskapsåret 2018 uppgick den totala försäljningen av Hydrokortison Trimb till 19,8 miljoner kronor.

Karo Pharma har ingått avtal om att avyttra Hydrokortison Trimb och därtill relaterade immateriella rättigheter och tillgångar till Evolan Pharma AB (“Evolan”), som är ett svenskt läkemedelsföretag som arbetar med produktutveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Konkurrensverket godkände den 27 november 2019 Evolan som köpare av Hydrokortison Trimb. Avyttringen av Hydrokortison Trimb till Evolan förväntas slutföras den 29 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, 076-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 08.00.

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)