KARO PHARMA ERHÅLLER ”MILESTONE” BETALNING FÖR RORGAMMA PROJEKTET FRÅN PFIZER

Pfizer har meddelat Karo Pharma att ett ny milestone uppnåtts. Det innebär att Karo Pharma erhåller en betalning på 6 MUSD, vilket motsvarar ca 52 MSEK.

I december 2011 ingick Karo Pharma ett forskningssamarbete och licensavtal med amerikanska Pfizer. Syftet med avtalet är att upptäcka och utveckla substanser som hämmar aktiviteten i den nukleära hormonreceptorn RORgamma för behandling av autoimmuna sjukdomar. Utvecklingsarbetet bedrivs i egen regi av Pfizer i enlighet med avtalets villkor. Pfizer innehar en världsomfattande ensamrätt att använda, utveckla, tillverka och kommersialisera de substanser och produkter som utvecklas under avtalet, och Pfizer innehar patenträttigheterna hänförliga till de substanser och produkter som utvecklas.

Karo Pharma kan erhålla upp till drygt 200 MUSD, när Pfizer uppnår vissa utvecklings- och försäljningsmål i projektet samt utöver det royalty på försäljning av framtida läkemedel.
”Det är mycket glädjande att denna ”milestone” kom och att projektet gör framsteg, säger Anders Lönner, Ordförande i Karo Pharma.
 

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett specialty pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo Pharma kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)