Karo Pharma förvärvar europeisk varumärkesportfölj från Teva Pharmaceuticals

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) tillkännager idag förvärvet av en OTC-portfölj bestående av varumärkena Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva Pharmaceuticals (Teva) för en total ersättning på 84 MEUR.

Transaktionen överför äganderätt av varumärkesportföljen, bestående av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och Fludent®, från Teva till Karo. Varumärkena genererade en försäljning på knappt 35 MEUR 2020 på global basis. Majoriteten kommer från de nordiska marknaderna, inklusive Skandinavien där varumärkena redan distribueras och marknadsförs av Karo under ett 7-årigt licensavtal som ingicks våren 2019.

Transaktionen tillför cirka 4 MEUR i omsättning från nya marknader utanför Skandinavien varav cirka 80% genereras i Finland. Transaktionen förenklar affärsmodellen och ger Karo kontroll över tillgångarna vilket banar väg för en långsiktig optimering av varumärkena och dess värdekedja.

Från ett finansiellt perspektiv kommer Karo att realisera direkta besparingar på knappt 5 MEUR redan år 1 till följd av att kostnaderna till Teva elimineras.  Karo distribuerar redan produkterna i Skandinavien och har sedan tidigare direkta relationer med kontraktstillverkarna som levererar produkterna. Således är behovet för extra kostnader för drift och personal, som en direkt följd av transaktionen, begränsat.

”Transaktionen är i helt i linje med vår strategi att äga och kommersialisera starka OTC-varumärken inom vardagshälsa. Det ger oss full global kontroll över en mycket spännande varumärkesportfölj som vi kommer att utveckla och optimera under de närmaste åren. Det stärker vår position på de nordiska marknaderna och framför allt utvidgar vi vår verksamhet i Finland där vi inte tidigare distribuerat dessa varumärken. Under de närmaste åren kommer vi att utöka möjligheterna till produktutveckling, driva aktivering i flera kanaler samt utforska geografisk expansion, säger Christoffer Lorenzen, CEO Karo Pharma.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller tillverkningsenhet ingår i avtalet, vilket begränsar kommersiella risker såväl som risker vid en produktionsflytt. Transaktionen, som finansieras med befintliga medel och kräver således inga ytterligare lånefaciliteter, förväntas slutföras den 1 april.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Carl Lindgren, VP Business Development, +4676-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021, klockan 19:00.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.