Karo Pharma förvärvar produktportfölj av LEO Pharma

Karo Pharma förvärvar en produktportfölj med fokus på intimvård och dermatologi, av det danska läkemedelsbolaget LEO Pharma, för 90 MEUR.

Omsättningen för den förvärvade portföljen uppskattas till 35 MEUR för helåret 2019, varav de Europeiska marknaderna står för ca 2/3.

Portföljen består av fyra produkter för behandling av hemorrojder (Sheriproct[®], Doloproct[®], Neriproct[®] och Ultraproct[®]) och sex dermatologiprodukter (Ultrabas[®], Ultralip[®], Ultraphil[®], Ultrasicc[®], Neribas[®] and Ultralan[®]). Produkterna för behandling av hemorrojder utgör den största delen och står för ca 85% av den förvärvade portföljens nettoförsäljning.

Alla produkterna har starka positioner på marknaden och kännetecknas av stabil försäljning och lönsamhet. Portföljen passar dessutom strategiskt väl med två av Karo Pharmas befintliga terapiområden, intimvård och dermatologi, samt ger skalfördelar då det adderas till den befintlig logistikkedjan.  

”Förvärvet stärker Karo Pharmas position på den Europeiska marknaden och adderar etablerade varumärken till två av våra befintliga terapiområden, intimvård och dermatologi. Portföljen bidrar vidare till vår strategi och mål om att bli ledande i norra Europa inom vardagsmedicin och egenvårdsprodukter”, säger Christoffer Lorenzen, CEO Karo Pharma.

Från ett strategiskt perspektiv stärker förvärvet Karo Pharmas Europeiska närvaro och supporterar vår nyligen etablerade egna organisation i DACH-regionen. Vidare ger förvärvet skalfördelar inom vår nordiska verksamhet, framförallt i Finland. I resterande länder kommer försäljningen ske via både nuvarande och nya distributions- och logistikpartners.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär. Ingen personal eller tillverkningsenheter ingår i avtalet. Driftskostnaderna för organisationen förväntas öka med cirka 10 MSEK på årsbasis. Framförallt är det relaterat till ytterligare uppbyggnad av organisationen inom det regulatoriska området, logistik samt på den kommersiella sidan.

Portföljen innehåller en specifik produkt, Neriproct[®], som uteslutande marknadsförs på den japanska marknaden och står för ~15% av portföljens beräknade omsättning för helåret 2019. Karo Pharma kommer utvärdera möjligheten att avyttra Neriproct[®] då Japan faller utanför Karo Pharmas geografiska fokusområde. Detta är i linje med en generell princip om att utvärdera strategiska alternativ för tillgångar som faller utanför Karo Pharmas kärnverksamhet.

Transaktionen är villkorad av att sedvanliga konkurrensgodkännanden erhålls men förväntas slutföras i slutet av Q1, 2020.

Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av nya lån som SEB och Swedbank har åtagit sig att finansiera samt av befintlig kassa.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development, 076-002 60 22, carl.lindgren@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019, klockan 12.00.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)