KARO PHARMA OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma AB. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Karo Pharma AB (”Karo Pharma”) har upprättat ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 11 maj 2018 med anledning av Karo Pharmas förestående fullt garanterade företrädesemission, vilket har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se, på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Karo Pharma den 21 maj 2018 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har erhållit en milstolpesbetalning för RORgamma-projektet från Pfizer.

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 25 maj 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank AB (publ), Emissioner S85, SE-105 34 Stockholm, Sverige, eller via e-post till emissioner@swedbank.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global Coordinators och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
     

 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018, klockan 17:30 CEST. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

OM KARO pharma
Karo Pharma är ett Specialty Pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma offentliggjorde den 11 maj 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)