Karo Pharma publicerar rapport för tredje kvartalet 2020 och beslutar om försäljning av egna aktier

Kv 3, juli-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 679,1 (443,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 53% för perioden. Följt av en stark tillväxt i första kvartalet var den organiska tillväxt i tredje kvartalet -10%, vilket följer samma mönster som under det andra kvartalet på året. Valutaeffekten på kvartalet var 0% och 63% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 samt produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson.
 • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 43,7 (56,2) MSEK motsvarande en minskning om -22%.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 193,0 (156,9) MSEK motsvarande en tillväxt om 23%. Detta är exklusive poster av engångskaraktär, relaterade till förvärven om totalt -18,1 (-28,2) MSEK.
 • Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 57,8% (52,8%) för kvartalet. Marginalen påverkades positivt av de förvärvade produktportföljerna.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,2 (-85,9) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0,01 (-0,01) SEK, före och efter utspädning.
 • Under perioden avyttrades de tre varumärkena – Suscard, Egazil och Digoxin – till Evolan. Avyttringen slutfördes den 1 juli, 2020 och resultateffekten hade ej väsentlig påverkan på perioden. I enlighet med avtalet har Karo Pharma mottagit en del av köpeskillingen vid avyttringen samt erhålla resterande del vid uppfyllandet av ett antal framtida milstolpar kopplade till överföringen av marknadsföringstillstånd för produkterna.
 • Baserat på bemyndigande från Årsstämman 2020, har styrelsen beslutat att sälja upp till 2 464 990 egna aktier för att öka företagets finansiella flexibilitet. Försäljningen av egna aktier skall genomföras – vid ett eller flera tillfällen innan Årsstämman 2021, där ett nytt mandat skall ges om så behövs – på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det nu aktuella registrerade prisintervallet.

 

Resultat i sammandrag, januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 161,6 (1 251,9) MSEK vilket motsvarar en ökning med 73% jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten för de första nio månaderna var 0%, valutaeffekten -1% och 73% hänförligt till förvärven av Trimb 2019 samt produktportföljerna Proct® från Leo Pharma och Pevaryl® från Johnson & Johnson (se nedan).
 • EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 246,4 (163,9) MSEK motsvarande en tillväxt om 50%.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 619,9 (447,7) MSEK motsvarande en tillväxt om 38% exklusive kostnader av engångskaraktär om -22 MSEK relaterade till förvärven och förändring i värdering av lager 12,4 MSEK (se not 1), totalt -9,6 (-63,5) MSEK.
 • Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 57,3% (54,3%) för perioden. Marginalen påverkades positivt av produktmix från de förvärvade produktportföljerna samt förändring i lagervärderingsmodellen.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 224,5 (117,7) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0,49 (0,20) SEK, före och efter utspädning.
 • Under perioden förvärvades Proct® portföljen från Leo Pharma med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet slutfördes den 2 mars, 2020.
 • Under perioden förvärvade Karo Pharma Hygis SA, ett schweiziskt distributionsbolag med exklusiva försäljningsrättigheter till Karos varumärken MultiGyn och MultiMam i Schweiz. Förvärvet slutfördes den 1 april, 2020.
 • Under perioden förvärvades Pevaryl® portföljen från Johnson & Johnson med alla tillhörande rättigheter och tillgångar. Förvärvet konsoliderar ägandeskapet av varumärket Pevaryl® inom Europa för Karo Pharma. Förvärvet slutfördes den 8 maj, 2020.
 • Under perioden avyttrades de tre varumärkena – Suscard, Egazil och Digoxin – till Evolan. Avyttringen slutfördes den 1 juli, 2020 och resultateffekten hade ej väsentlig påverkan på perioden. Enligt avtalet har Karo Pharma mottagit en del av köpeskillingen vid avyttringen samt kommer motta resterande delar vid ett antal framtida milstolpar kopplade till överföringen av marknadsföringstillstånd för produkterna.
 • Baserat på bemyndigandet från Årsstämman 2020, har styrelsen beslutat att sälja upp till 2 464 990 av egna aktier för att öka företagets finansiella flexibilitet.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 365,3 (248,8) MSEK och nettoskulden till 5 481,4 MSEK (5 028,9).

* Alternativa Nyckeltal (APM), se not 4 för ytterligare information.

 

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under det tredje kvartalet växte Karo Pharma med 53% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten drevs av Proct® portföljen (mars 2020), och Pevaryl® portföljen (april 2020). Trimb (september 2019) bidrog också till tillväxten, men har nu varit en del av företaget i över ett år så det påverkar mindre än tidigare. Under de första nio månaderna av året genererade Karo Pharma en tillväxt på nettoomsättningen på 73%. Sett enbart till organisk tillväxt (dvs den verksamhet som Karo ägde för tolv månader sedan) så var effekten -10% i tredje kvartalet och 0% för de första nio månaderna.

Vår verksamhet fortsätter att vara påverkad av COVID-19 pandemin. Kvartalets resultat påverkades liksom förra kvartalet av en balansering och normalisering av lagernivåer hos apotekskedjorna, främst i Skandinavien. Vi förväntar oss att denna balansering nu är klar men förväntar oss även att pandemin har en negativ effekt på försäljning och tillväxt. Trots att vissa kategorier och varumärken hos Karo Pharma säljer mer på grund av COVID-19 så drabbas de flesta varumärken av en lägre efterfrågan genom färre kunder på apoteken, färre besök hos läkare, eller lägre infektionsnivåer (utöver COVID-19) i vårt samhälle.

Karo Pharmas verksamhet fortsätter visa sig robust och motståndskraftig trots svåra marknadsförhållanden. Leverantörskedjan är fortsatt stabil och vi har stärkt dialogen och interaktionen med våra nyckelpartners. Vi gör framsteg inom våra produktionsflyttar relaterade till förvärven och driver även projekt för att höja bruttomarginalen på hela produktportföljen.  Som ett resultat av dessa aktiviteter samt mixeffekter ser vi förbättrade bruttomarginaler.

Vi fortsätter att nära följa marknadsutvecklingen och har planer på plats för att reducera kostnader ifall marknaden viker som ett resultat av en andra våg COVID-19 och om försäljningen sjunker ytterligare. COVID-19 pandemin har inte medfört några förändringar i strategier eller långsiktiga mål för Karo. Vi kommer fortsätta följa vår strategi att utveckla och optimera vår existerande portfölj av varumärken och marknader samtidigt som vi adderar värde genom förvärv som skapar skalbarhet och synergier för existerande verksamhet.

Under 2020 har vi investerat i företaget och vad vi kallar vår skalbara plattform. Detta inkluderar vårt systemlandskap liksom personal på nyckelfunktioner. Dessa investeringar kommer hjälpa oss driva affären långsiktigt mer effektivt. Vi har också investerat i integrationen av våra förvärv. Trimb integrationen är nu i princip färdig och vårt fokus blir nu integrationen av produktportföljerna Proct® och Pevaryl®.

Vi fortsätter även att optimera vår verksamhet och reducera komplexiteten. I linje med detta kommunicerade vi tidigare om en strategisk utvärdering av vårt affärsområde Hospital Supply. Denna utvärdering fortskrider och vi förväntar oss att slutföra den under fjärde kvartalet som tidigare kommunicerat.

I Q3 såg vi en ökning av vår justerade EBITDA med 23% och under de första nio månaderna med 38%. Som ett resultat av investeringarna i vår skalbara plattform så sjönk EBITDA marginalerna men vi förväntar att se förbättringar från effektiviseringar som dessa investeringar kommer generera.

Christoffer Lorenzen, VD och koncernchef

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inget att rapportera

 

Kommande rapporter

Bokslutsrapport 2020 18 feb, 2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen
CEO, 073-501 76 20
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61
jon.johnsson@karopharma.com

 

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl 08:00.