Karo Pharma säljer egna aktier

Karo Pharma (”Karo”) eftersträvar en tillväxtstrategi som kombinerar geografisk expansion med en aktiv förvärvsstrategi. För att genomföra strategin behöver Karo kapital och en stark finansiell position. De egna aktierna utgör en outnyttjad tillgång i bolaget och en försäljning av aktierna skulle stärka Karos finansiella flexibilitet. Den 30 oktober 2020 kommunicerade Karo intentionen att sälja bolagets egna aktier i enlighet med ovan syfte. Processen har nu avslutats och Karo offentliggör idag försäljningen av samtliga kvarvarande (1 375 417) egna aktier, motsvarande cirka 0,6 % av det totala antalet aktier och röster i Karo, till Karo Intressenter AB[1].

Styrelsen har noga övervägt beslutet och dragit slutsatsen att det ligger i Karos intresse att genomföra en bilateral transaktion snarare än en avyttring av aktierna på Nasdaq Stockholm.

· Försäljningen av egna aktier i en enskild transaktion är både tids- och kostnadseffektiv jämfört med en försäljning av aktier på Nasdaq Stockholm.
· Försök att sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm har redan gjorts. På grund av den låga likviditeten i Karo Pharmas aktie har dessa försök tagit tid och har därav inte ansetts så framgångsrika som förväntat.
· Vidare har styrelsen övervägt och försäkrat sig om att försäljningen görs till ett för bolaget attraktivt pris. Priset om 53,3601 kronor per aktie motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under den senaste 30-dagarsperioden på Stockholmsbörsen samt en rabatt om cirka 3,07 % jämfört med stängningskursen den 5 maj 2021, vilket är sedvanligt för jämförbara större transaktioner[2].
· Styrelsen agerar baserat på styrelsens bemyndigande från Årsstämman den 21 april 2021. Representanter från EQT, som kontrollerar Karo Intressenter AB, deltog inte i beslutet att sälja egna aktier.

De egna aktierna kommer överföras vid ett tillfälle den 6 maj 2021. Transaktionen kommer stärka Karo Pharmas likviditet med sammanlagt cirka 73 392 388,7 kronor.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Noter: 1) Efter mandatet från Årsstämman 21 april 2021 och så som offentliggjorts av Karos pressmeddelande publicerat 28 april 2021 har Karo sålt 392 583 aktier på Nasdaq Stockholm till en genomsnittskurs om cirka 53,7 kronor. 2) För jämförelse, en medianrabatt om 6,1 % och en genomsnittlig rabatt om 7,4 % i förhållande till senaste aktiekursen har observerats i de senaste 25 sekundäremissionerna i Norden (källa: SEB/Dealogic, 21 april 2021).
 

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.