Karo Pharma slutför förvärvet av E45® från Reckitt

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo”) har i dag slutfört det tidigare annonserade förvärvet av hudvårdsvarumärket E45® från Reckitt, för 200 miljoner GBP. Alla villkor för slutförandet av transaktionen har uppfyllts.

Nettoomsättningen av E45® uppgick till 43 miljoner GBP under 2021 och transaktionen bidrar positivt till Karos marknadsposition inom hudvård, framförallt i UK, Sydafrika och Spanien.
”E45 är ett unikt varumärke, som har konsumenternas förtroende baserat på kvalitet och tillförlitlighet och vi ser goda möjligheter till att öka värdet genom riktade marknadsförings-aktiviteter och förstärkt e-handel. Vi ser fram emot att samarbeta med våra partners, kunder och konsumenter i det fortsatta arbetet med att utveckla varumärket”, säger Christoffer Lorenzen, CEO för Karo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO
+46735017 620
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Carl Lindgren, VP Business Development
+46760026 022
carl.lindgren@karopharma.com

Denna information är sådan som Karo Pharma Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april, 2022, kl. 13.30 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.