KARO PHARMA TREDUBBLAR OMSÄTTNING OCH VINST UNDER ANDRA KVARTALET

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018
 
PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 756,5 (281,8) MSEK, varav andra kvartalet 489,4 (142,5) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 168,5 %, varav andra kvartalet 243,5 % Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv.

· Den organiska tillväxten blev + 7,7 % för perioden varav andra kvartalet +4,3%. För perioden stod läkemedel för +9,3% och övriga produkter +6,5%.

· Justerad EBITDA uppgick till 321,0 (93,5) MSEK, varav andra kvartalet 232,3 (49,7) MSEK vilket motsvarar en marginal på 42,4 % (33,2 %) för halvåret och 47,5 % (34,9%) för andra kvartalet. Justerad EBITDA ökade med 243,4% under perioden jämfört föregående år.

· Bruttomarginalen uppgick till 60,8 % (56,8%), varav andra kvartalet 63,1% (59,9%)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136,7 (78,5) MSEK, varav andra kvartalet 95,2 (43,6) MSEK

· Resultat per aktie blev 5,07 (0,37) SEK, varav andra kvartalet 3,86 (0,16) SEK

· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 333,6 (150,2) MSEK

· Företrädesemissionen för att finansiera LEO förvärvet övertecknades till 121,8%. Emissionen genomfördes i andra kvartalet och ökade det egna kapitalet med 1314,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

· Karo Pharma slutförde förvärvet av LEO rörelsen från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S för 260 MEUR med tillträde per den 4:e april 2018

· Karo Pharma har erhållit två ”milstones” betalningar från Pfizer under andra kvartalet om totalt 10 MUSD.

· Förvärvet av LEO-Rörelsen kommer att medföra framtida skattemässiga vinster i bolaget vilket bidragit till att bolaget under perioden tagit upp en latent skattefordran om 417,7 MSEK

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST
Rapporten kommer ej att presenteras via telefonkonferens/ audiocast. 
ARBETANDE ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vi presenterar nu ytterligare ett mycket starkt kvartal för Karo Pharma. Försäljning och rörelseresultat tredubblades jämfört med andra kvartalet föregående år. Kvartalet påverkades positivt av att förvärvade produkterna från LEO ingick för första gången.

Genom LEO-förvärvet som slutfördes under kvartalet kan vi nu redovisa en betydande skattemässig intäkt genom att bokföra ett värde på våra tidigare skattemässiga underskott i balansräkningen. Förväntade kommande vinster innebär att vi nu kan utnyttja våra skattemässiga underskott ett antal år framåt vilket kommer att ge en stor positiv påverkan på vårt kassaflöde.

Vidare har vi under andra kvartalet fått ytterligare ”Milestones” för ROR-gamma projektet. Detta har totalt påverkat resultatet med 10 miljoner dollar under andra kvartalet.

Återköp av egna aktier, i syfte att utnyttjas för incitamentsprogram för ledande personer i bolaget, har påbörjats under andra kvartalet.

Närmast i tiden ligger en affärsmässig konsolidering för bolaget och eventuella kompletterande förvärv.

Vi har nu kommit långt i vår plan att bygga ett ledande Speciality Pharma företag i Norden. Nästa steg blir att etablera verksamhet utanför Norden på ett kontrollerat och lönsamt sätt. Organisationen får en starkare inriktning mot läkemedel jämfört med övriga hälsoprodukter i framtiden. Utvecklingen för bolaget ser mycket stark ut.
Anders Lönner    
Arbetande Ordförande
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
 
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap)
 
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl 08:00..