Karo Pharmas företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registreringsåtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

Sammanräkningen av resultatet av Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma”) företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”) visar att 47 954 417 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 266 983 aktier har tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Karo Pharma kommer att tillföras cirka 2 508 miljoner kronor före emissionskostnader.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen var 52 kronor per ny aktie.
· Utfallet visar att 47 954 417 aktier, motsvarande cirka 99,45 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 57 872 707 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.
· Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 20 april 2022. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
· Karo Pharma kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 2 508 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar Karo Pharmas aktiekapital med 19 288347,631433 kronor, från 90 012290,546672 kronor till 109300 638,178105 kronor, och antalet aktier i Karo Pharma med 48221 400 aktier, från 225 033 204 aktier till 273254 604 aktier.
· De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 20 april 2022 och beräknas bli upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 28 april 2022.
· De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 april 2022 och beräknas bli upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 2 maj 2022.
· Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas bli den 26 april 2022.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. White & Case Advokataktiebolag är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 08:30 CEST.

Certified Adviser

Karo Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma Aktiebolag kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Karo Pharma Aktiebolag offentliggjort den 23 mars 2022.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.