KARO PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma AB. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Karo Pharmas företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 maj 2018, är fulltecknad. 53 589 146 aktier, motsvarande cirka 97,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 188 448 aktier, motsvarande cirka 2,2 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt har företrädesemissionen tecknats till cirka 121,8 procent. Karo Pharma tillförs genom företrädesemissonen cirka 1 315 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av styrelsen den 4 april 2018 och godkändes av årsstämman den 3 maj 2018 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 11 maj 2018. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier. Genom företrädesemissionen ökar Karo Pharmas aktiekapital med 21 910 796,356623 kronor, från 43 821 592,713245 kronor till sammanlagt 65 732 389,069868 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 54 777 594 aktier, från 109 555 188 aktier till 164 332 782 aktier.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 5 juni 2018. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 8 juni 2018. De nya aktier som tecknats med företrädesrätt beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 14 juni 2018.

De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12 juni 2018 och beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från den 14 juni 2018.

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global Coordinators och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se   

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018, klockan 08:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma offentliggjorde den 11 maj 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)