Karo Pharmas styrelse har beslutat om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Karo Pharma AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat om förvärv av egna aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att ge styrelsen flexibilitet att genomföra förändringar av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna uppfylla bolagets åttagande enligt bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen har beslutat att följande villkor ska gälla för förvärven.

· Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm.
· Förvärv kan ske vid ett eller flera tillfällen, från och med den 14 juni 2018 till och med den 14 april 2019, dock längst fram till nästa årsstämma.
· Högst 10 000 000 aktier ska förvärvas.
· Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Karo Pharma till 109 555 881 aktier. Karo Pharma innehar inga egna aktier.
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
 
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
  
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018, klockan 08:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)