Pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyheter via email och sms

Visa rapporter från

11 december, 2019

Åsa Riisberg lämnar Karo Pharmas styrelse på egen begäran

Åsa Riisberg har, till följd av ett flertal tidskrävande engagemang, meddelat styrelsen i Karo Pharma att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Hon avgick från styrelsen den 10 december 2019. Enligt Karo Pharmas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter Åsa Riisbergs avgång kommer styrelsen att bestå av sex...

Läs mer
27 november, 2019

Karo Pharma avyttrar Hydrokortison Trimb till Evolan Pharma

Som tidigare kommunicerats åtog sig Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) frivilligt att inom viss tid avyttra Hydrokortison Trimb och samtliga därtill relaterade immateriella rättigheter och tillgångar, däribland erforderliga licenser och tillstånd samt befintligt varulager, till en av Konkurrensverket (“Konkurrensverket”) godkänd extern köpare. Detta som en del av slutförandet av förvärvet av Trimb Holding AB (“Trimb”)...

Läs mer
20 november, 2019

Förtydligande avseende ROR-gamma projektet

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) utfärdade ett pressmeddelande den 5:e november, 2019 gällande samarbetet med Pfizer och licensavtalet för ROR-gamma (”Pfizer avtalet”). I pressmeddelandet informerade företaget om Pfizers beslut att avsluta ett specifikt utvecklingsprojekt, PF-06763809. Karo Pharma har nu beslutat att göra ytterligare förtydligande i ärendet. Den tillagda informationen nedan är helt i linje med...

Läs mer
19 november, 2019

Information kring aktieägarförteckning

Den uppdaterade aktieägarförteckningen publiceras normalt en gång per månad på vår hemsida omkring en vecka efter månadsslut. Då fördelningen efter nyemissionen inte var inkluderad i oktoberförteckningen har vi ännu inte publicerat denna. Anledningen är att BTAs konverterades 30 oktober och registrerades först 1 november. Vi förväntar oss att publicera den uppdaterade dokumentationen den 25:e november.

Läs mer
15 november, 2019

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

Juli – september · Nettoomsättningen uppgick till 443,7 (395,3) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 12 % för perioden, varav den förvärvade verksamheten svarar för 10 % (41,0 MSEK). · Justerad EBITDA uppgick till 156,9 (145,8) MSEK exklusive poster av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om totalt 28,2 MSEK. · Bruttomarginalen...

Läs mer
5 november, 2019

Projekt avseende ROR-gamma avslutas

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) ingick i december 2011 ett forskningssamarbete- och licensavtal med Pfizer, i syfte att upptäcka och utveckla substanser som hämmar aktiviteten i den nukleära hormonreceptorn ROR-gamma, för behandling av autoimmuna sjukdomar. Efter att det inledande forskningssamarbetet avslutades har utvecklingsarbetet bedrivits i egen regi av Pfizer i enlighet med avtalets villkor. Pfizer...

Läs mer
31 oktober, 2019

Nytt antal aktier och röster i Karo Pharma

Som tidigare offentliggjorts har Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) genomfört en företrädesemission om 60 700 422 aktier i syfte att återbetala en del av finansieringen av Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding AB samt att stärka Karo Pharmas finansiella kapacitet att genomföra förvärv av bolag och produktportföljer. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i...

Läs mer
21 oktober, 2019

Karo Pharmas företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Läs mer
8 oktober, 2019

Karo Pharma senarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2019

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2019 till den 15 november 2019. Tidigare angivet datum för publicering var den 1 november 2019. Senareläggningen beror på det pågående integrationsarbetet relaterat till Karo Pharmas förvärv av Trimb, vilket slutfördes den 12 september 2019. För...

Läs mer
30 september, 2019

Karo Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

 

Läs mer
30 september, 2019

Karo Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet “VIKTIG INFORMATION” nedan.

Läs mer
24 september, 2019

Karo Pharma beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2 miljarder kronor

 

Läs mer
24 september, 2019

Karo Pharma beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2 miljarder kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”VIKTIG INFORMATION” nedan.

Läs mer
20 september, 2019

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG DEN 20 SEPTEMBER 2019

STOCKHOLM den 20 september 2019 Vid dagens extra bolagsstämma i Karo Pharma fattades följande beslut. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att...

Läs mer
19 september, 2019

Karo Pharmas planerade företrädesemission avses uppgå till cirka 2 miljarder kronor

Som meddelades den 12 september 2019 har Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) slutfört förvärvet av Trimb Holding AB. Förvärvet finansierades huvudsakligen genom en ny kreditfacilitet samt en ny brygglånefacilitet tillhandahållna av SEB och Swedbank. Som tidigare meddelats avser Karo Pharma återbetala brygglånefaciliteten om 1 500 miljoner kronor med medel från den företrädesemission som planeras att...

Läs mer
12 september, 2019

Karo Pharma slutför förvärvet av Trimb och genomför ledningsförändringar

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB (“Trimb”) från Avista Capital Partners och övriga aktieägare för 3 400 MSEK, som offentliggjordes den 21 juni 2019 och slutligt godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter den 4 september 2019, har slutförts. Förvärvet av Trimb förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition...

Läs mer
4 september, 2019

Konkurrensverket i Sverige godkänner Karo Pharmas förvärv av Trimb och Karo Pharma fortsätter bolagets arbete med internalisering av marknadsföring och försäljning

Karo Pharma Aktiebolag (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB (“Trimb”) från Avista Capital Partners (”Avista”) och övriga aktieägare för 3 400 MSEK (”Transaktionen”), som offentliggjordes den 21 juni 2019, har godkänts av Konkurrensverket i Sverige. Sedan tidigare har godkännanden erhållits från konkurrens-myndigheterna i Tyskland och Österrike. Transaktionen...

Läs mer
28 augusti, 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 september 2019 kl. 14.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer
14 augusti, 2019

Jon Johnsson utsedd till ny CFO på Karo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag (publ) (“Karo Pharma”) har utsett Jon Johnsson till ny CFO på Karo Pharma. Han ersätter Mats-Olof Wallin, som kommer att gå i pension i slutet av året. Jon tillträder sin nya position den 1 Oktober 2019. Mats-Olof kommer att samarbeta med Jon till mitten av December för att säkerställa en smidig övergång....

Läs mer
19 juli, 2019

Förtydligande avseende skrivning om företrädesemissionen i delårsrapporten som publicerades den 19 juli 2019

Idag offentliggjorde Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) sin delårsrapport för perioden januari till juni 2019. På sidan 2 i den svenskspråkiga versionen av delårsrapporten angavs något missvisande att en riktad nyemission av aktier om cirka 1 500 MSEK är planerad med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Karo Pharma vill med detta pressmeddelande förtydliga att nyemissionen, i...

Läs mer
19 juli, 2019

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET

Läs mer
21 juni, 2019

Karo Pharma förvärvar Trimb för 3 400 MSEK och avser genomföra en nyemission om cirka 1 500 MSEK

Karo Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) har idag förvärvat samtliga aktier i Trimb Holding AB (“Trimb”) från Avista Capital Partners (”Avista”) och övriga aktieägare för 3 400 MSEK (”Transaktionen”). Transaktionen förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition och förväntas skapa en stabil plattform för Karo Pharmas fortsatta tillväxt. Det sammanslagna bolaget hade en årsomsättning...

Läs mer
16 maj, 2019

ÅRSSTÄMMA 2019 i KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På dagens årsstämma i Karo Pharma fattades huvudsakligen följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Bo Jesper Hansen, Erika...

Läs mer
26 april, 2019

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 420,8 (267,1) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 58 %. Tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter. · Nettoomsättningen minskade under perioden med 6 % jämfört med proforma 2018. Till jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 8 %. Huvudorsaken till den minskade försäljningen hänförs till den norska marknaden där en svag influensa...

Läs mer
16 april, 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 16 maj 2019 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Läs mer
9 april, 2019

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2018

Karo Pharma publicerar årsredovisning för 2018. Idag, den 9 april 2019, publicerar Karo Pharma sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets webbplats, www.karopharma.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Mats-Olof Wallin, CFO, 076 002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se OM KARO PHARMA Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo...

Läs mer
9 april, 2019

Ändrat datum för Karo Pharmas årsstämma

STOCKHOLM den 9 april 2019

Läs mer
3 april, 2019

Christoffer Lorenzen utsedd till VD för Karo Pharma; Peter Blom avgår.

Karo Pharma Aktiebolags (publ) (“Karo Pharma”) styrelse har utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma. Han ersätter Peter Blom. Christoffer tillträder sin nya position 1 juli 2019. Fram till detta datum, och med omedelbar verkan, tillträder Ulf Mattsson rollen som tillförordnad VD. Karo Pharma har vuxit kraftigt de senaste åren, främst drivet av...

Läs mer
22 mars, 2019

Audiocast Delårsrapport Januari-Mars 2019

Karo Pharma publicerar sin delårsrapport januari-mars 2019 den 26 april 2019, kl 8.30. Kl 11.00 samma dag presenterar vi rapporten via en audiocast. För att följa audiocasten, klicka på länken: https://edge.media-server.com/m6/p/qw4uqiyi Konferenssamtal: +46 8 56 64 26 51 PIN Code: 20 73 70 87#

Läs mer
14 februari, 2019

BESLUT VID KARO PHARMAS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 FEBRUARI 2019

Beslut avseende styrelse och styrelsearvoden Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Karo Intressenter AB, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med Karo Intressenter AB:s förslag, om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa...

Läs mer
14 februari, 2019

BOKSLUTSRAPPORT 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 1615,1 (657,6) MSEK, varav fjärde kvartalet 463,3 (238,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 146 %, varav fjärde kvartalet ökade med 94 %. En stor del av tillväxten hänförs till under perioden förvärvade produkter. · Den organiska tillväxten blev + 7,0 % (proforma) för perioden varav fjärde...

Läs mer
11 februari, 2019

Audiocast Bokslutsrapport jan-dec 2018

Karo Pharma publicerar sin bokslutsrapport jan-dec 2018 den 14 februari 2019, kl 8.30. Kl 11.00 samma dag presenterar vi rapporten via en audiocast. Audiocasten startar torsdagen den 14 februari kl.11.00. För att följa audiocasten, klicka på länken: https://edge.media-server.com/m6/p/arpvvt5a Konferenssamtal: +46 8 505 564 74

Läs mer
11 februari, 2019

Karo Intressenters förslag inför extra bolagsstämma den 14 februari 2019 i Karo Pharma

EQT VIII[1] genom Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”) föreslår inför Karo Pharma Aktiebolags (”Karo Pharma”) extra bolagsstämma den 14 februari 2019 att omval sker av styrelseledamoten Håkan Åström och att Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg väljs till nya styrelseledamöter med Bo Jesper Hansen som styrelseordförande.

Läs mer
22 januari, 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

På begäran av Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), som per dagen för denna kallelse är registrerad ägare till cirka 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”), kallas aktieägarna i Karo Pharma härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer
22 januari, 2019

Extra bolagsstämma 14 februari 2019

Aktieägarna i Karo Pharma kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 februari 2019 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer
2 januari, 2019

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR KARO PHARMA AKTIEBOLAG MED ANLEDNING AV EQT VIII:S, GENOM KARO INTRESSENTER AB, HÖJDA OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag att acceptera EQT VIII:s, genom Karo Intressenter AB, höjda offentliga uppköpserbjudande.

Läs mer